KDY NAVŠTÍVIT NOTÁŘE?

Nejčastěji poskytovanými notářskými službami jsou sepisování kupních a darovacích smluv, včetně podání k příslušnému katastrálnímu úřadu, zakládání obchodních společností (např. s.r.o., a.s.), družstev, společenství vlastníků jednotek a osvědčování jejich schůzí, sepisování manželských či předmanželských smluv, závětí, listin o vydědění, ověřování podpisů a kopií listin.

O NOTÁŘI

Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v aktuálním platném znění, kterou stát pověřil notářským úřadem a svojí činnost vykonává nestranně a nezávisle.

Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy. Právní služby může notář poskytovat v souvislosti s notářskou činností v souladu s § 3 a § 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Notář vykonává činnost za úplatu. Výše odměny a způsob jejího určení se řídí ustanoveními vyhlášky č.196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) v aktuálním platném znění. Notář jako soudní komisař, je pověřován příslušným soudem prvního stupně úkony v řízení o pozůstalosti.

Jednou z podmínek zahájení činnosti notáře je uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností notáře a toto pojištění odpovědnosti za škodu musí trvat po celou dobu výkonu činnosti notáře. Bližší údaje o činnosti notáře a organizaci notářské samosprávy jsou uvedeny na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz